Прехвърляне на имот. Нужни документи.

При прехвърляне или продаване на собствен недвижим имот, собственикът трябва до осигури редица документи, доказващи собствеността върху имота, наличието на тежести, законността на имота и личността на продаващия.

Какви са тези документи?

Нотариален акт - основен документ, който се предоставя от собственика на имота. С него се доказва правото на собственост.

Нотариалният акт може да е под формата на договор за продажба, сключен по реда на Наредбата за държавните имоти, Закона за общинската собственост и Закона за държавната собственост на държавни или общински имоти. Ако договорът за покупка на общински имот е загубен, се попълва молба от собственика на имота, на базата на която се издава препис от Службата по вписвания по местонахождението на имота, където се съхранява оригинала.

Скица на имота 

Скицата на имота е необходима, ако се прехвърля право на собственост върху земя или идеални част от нея. Собственикът на земята подава молба в общинската техническа служба по местонахождение на имота. В срок от един месец молбата му трябва да бъде удовлетворена.

Скицата на имота е валидна 6 месеца от издаването й.

Удостоверение за платени данъци 

Това е удостоверение за наличие или липса на данъчни и други публични задължения се изисква от банката, ако имота ще се купува с кредит и нотариуса.

Получава се от Националната агенция по приходите. Издаването на удостоверението отнема 7 работни дни.

Данъчна оценка на имота 

Актуална данъчна оценка се издава от данъчната служба по местонахождение на имота, след подаване на молба от собственика или собствениците на имота.

За изготвянето на документа са необходими минимум 14 дни.

В данъчната оценка адресът на имота трябва да е еднакъв с адреса по нотариалния акт на имота. Ако има разминаване от съответната служба се издава удостоверение за идентичност на адреси.

В данъчната оценка на имота трябва да са вписани всички съсобственици на имота.

Всички съсобственици на имота трябва да са погасили задължения по имота, в случая да са платили данък недвижим имот и такса смет, и това да е вписано в удостоверението за данъчна оценка на имота.

Удостоверение за тежести върху имота 

Удостоверението се издава от Службата по вписванията към съда.

При подаването на молбата се прилагат всички документи за собственост - от първия нотариален акт до последния, при наследство - и удостоверения за наследници. 

Ако към имота има земя се прилага и скица на имота.

Същото се издава в срок от 3 работни дни и има срок на валидност 24 часа.

Удостоверението за тежести трябва да е за 10 години назад, ако имота ще бъде купен с кредит от банка.

Удостоверение за семейно положение 

Удостоверението се издава от общинска служба ЕСГРАОН по постоянен адрес на собственика на имота. Услугата се извършва срещу предоставяне на лична карта.

В удостоверението за семейно положение трябва да е записано какво е било семейното положение на собственика (съсобствениците) към датата на придобиване на имота.

Срокът за издаване е 7 дни от подаване на молбата.

Удостоверение за граждански брак 

Удостоверение за брак се предоставя, когато продавачът е семеен.

Съдебно решение за развод 

В случай, че продавачът е разведен се предоставя бракоразводно решение. Ако в решението е записано, че имотът е изключителна собственост на един от съпрузите, то трябва да бъде вписано в Службата по вписвания.

Декларация за съгласие за продажба според семейния кодекс

В случай, че имота не е придобит по време на брака или придобит по наследство, дарение, реституция и завещание, той не е семейна имуществена общност, но ако другият съпруг е регистриран като постоянно живеещ на адреса, се попълва декларация при нотариус за съгласие за продажбата от него.

Протокол за делба 

Ако върху имота е извършена делба се предоставя делбен протокол, вписан в Службата по вписванията.

Документи за самоличност 

При изповядването на сделката пред нотариус задължително се предоставят личните карти на продавача и купувача.

 

» Прехвърляне на имот. Нужни документи.

» Етажна собственост

» Разделяне на имот. Как става това с неподеляем имот?

» Данък върху наследствата

» Отказ от наследство

» Данък дарение

» Вписване на недвижими имоти в службите по вписване на съдилищата

» Наследяване между съпрузи

» Наследство по завещание

» Ипотека – залог на недвижим имот