Дренажни системи

 

Водата е неотменимо условие за съществуването на организмите. Нейното наличие е безусловно необходимо и за поддържането на определен стандарт на живот. Липсата на вода или доставянето й до дома по всякакъв друг начин, освен по тръби, затруднява ежедневието ни и излишно усложнява много дейности за поддържане на домакинството. Затова, независимо от цената й, водата трябва да я има. Но въпреки безспорната необходимост от нея, има един момент, когато тя е нежелана, и донася проблеми, често пъти много трудно решими. Изключваме наводненията, като природни бедствия, които се случват от време на време. Най-големия проблем, който може да създаде за постоянно водата се нарича „високи подпочвени води” и тук е нужно да се осъществяват цял комплекс от мероприятия, които да ни избавят от гледката на плувнало във вода мазе. За да се предпазим от водата в почвата, се прилагат две дейности – хидроизолации и дрениране.

дренажни системиДренажът е най-доброто средство за предпазване на основите на сградите, подземните и приземните етажи. Това е инженерно-техническо съоръжение, достатъчно сложно и скъпо, за да бъде във възможностите на сам човек, решил да се бори с подпочвените води. Затова всеки би трябвало да се запита дали е нужно изграждането на подобно съоръжение, и ако да, как да се направи.

По възможност дренажната система трябва да се изгради заедно с къщата /при ново строителство/, като за целта да се направи предварително хидрогеоложко проучване и проектиране на самата система. Много инвеститори не го правят или го отлагат, поради липса на средства, за по-късно, което само усложнява нещата. Не така стои въпросът при ремонт на съществуващ имот. Много сгради, сменили собствениците си страдат от проблема – подпочвените води са високи или почвата е достатъчно глинеста и труднопропусклива, което налага дрениране. Проблемът не е нерешим, но също изисква средства и надали е по силите на вече охарчилите се собственици да си поръчат подобно изпълнение в специализирана фирма. Възможно е положението да се закрепи, и дори да се премахне като проблем с по-малко разходи и повече труд. Но все пак всичко зависи от нивото на подпочвените води – ако са високи и достатъчно напористи, без дренажна система, и то професионално изградена, няма да се мине.

Самостоятелно, според различните условия на терена, почвата, сградата и възможностите могат да се правят отводнителни канавки, различни дренажи или малка дренажна система около сградата. Най-евтино откъм материали излизат канавките, които да отведат водата извън имота или в дренажен кладенец.

Те са ефективни на равно място, където за другите видове дренажи, поради изискване за наклон трябва да се копае дълбоко. Ако имотът е под наклон и целта е да се отведе водата, стичаща се по склона към имота, се изкопава напречна канавка, която може да е с различна дълбочина и ширина – според възможностите на мястото. Може да се изкопае и друга, успоредна на първата, на удобно разстояние от нея. Стените на канавките се скосяват, основата се трамбова. За да се оттича събраната вода те се свързват с тръба или напречна канавка. Водата от долната канавка се извежда от имота или попада в дренажен кладенец. Тук трябва да кажем, че при по-голям терен и обилен валеж, дренажният кладенец може да се напълни или в последствие да преовлажни почвата около него, което да довете до слягане и подкопаване на основите на околните сгради. Особено добре трябва да се помисли при меки скали като льоса, дали това е удобно решение. Канавките са подходящи за извеждане на вода по някакъв склон без сгради, към река или воден басейн. Освен това поне два пъти в годината трябва да се почистват от боклуци, растения и коренови издънки, които могат да задържат оттичането на водата.

Друг начин за изпълнение е, като се запълни канавката с парчета тухли и натрошени камъни, после те да се покрият с чакъл и най-отгоре - почва. Самата канавка трябва да води също към дренажен кладенец или някакъв друг басейн.

Дренажният кладенец е хидротехническо съоръжение, подходящо за малки и средни терени. Изкопава се яма с диаметър до 2 метра и дълбочина повече от 2 метра. Стените на кладенеца /шахтата/ се изграждат от камък или тухли, без да се използва хоросан или цимент за спойка, за да може водата да се просмуква през тях. Големината на кладенеца трябва да е съобразена с площта на отводнявания терен, поради посоченото по-горе препълване на същия.

Ако липсват високи подпочвени води и проблемът е в отводняването след дъжд /при глинести почви/, добре е около сградите да се поставят твърди непропускливи настилки. Техният наклон трябва да е от сградната конструкция към градината, но в този случай, той не е необходимо да бъде голям. Накрая на твърдата настилка се изгражда водосточна канавка, откъдето водата да се насочи към дренажен кладенец или друг водосборен басейн.

Накрая да споменем пак, че изграждането на професионално направена дренажна система е във възможностите на специализираните фирми, които разполагат с техника, знания и специалисти, можещи да се справят с проблема, който за съжаление не е за подценяване.

 

Добави в Svejo